• Mei 2019 135
 • IMG 6339
 • drumband
 • slideshow 3
 • slideshow 2
 • slideshow 5

Welkom bij Het Nachtwachtgilde Berg & Terblijt

Welkom op de website van schutterij het Nachtwachtgilde Berg & Terblijt!

Volg het Nachtwachtgilde op Social Media

twitterfacebook

Privacy Policy

Deze privacy policy is het laatst aangepast op: 11/07/2021

Schutterij Het Nachtwachtgilde Berg & Terblijt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schutterij Het Nachtwachtgilde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Schutterij Het Nachtwachtgilde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden, Ereleden en Steunende Leden

Persoonsgegevens van bovenstaande personen worden door Schutterij Het Nachtwachtgilde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen

 • -  Administratieve doeleinde;

 • -  Communicatie over schuttersactiviteiten en wedstrijden;

 • -  Bezoeken van activiteiten waar men als vereniging aan deelneemt.

 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het lidmaatschap van Schutterij Nachtwachtgilde, en hier uitvolgend het lidmaatschap van de Bond Berg en Dal, de Oud Limburgse Schuttersfederatie en indien van toepassing de vereniging van Buksmeesters en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Schutterij Nachtwachtgilde de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -  Voornaam en Voorletters;

 • -  Tussenvoegsel;

 • -  Achternaam;

 • -  Adres;

 • -  Woonplaats met postcode;

 • -  Land;

 • -  Geboortedatum;

 • -  Geboorteplaats;

 • -  Telefoonnummer;

 • -  E-mailadres;

 • -  Geslacht;

 • -  Bankrekeningnummer;

 • -  Pasfoto;

 • -  Identiteitsbewijs, Paspoort of Rijbewijsnummer met plaats van afgifte en geldigheid;

 • - Kledingmaat.

Uw persoonsgegevens worden door Schutterij Het Nachtwachtgilde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;

- Voor de bepaling van het totale lidmaatschap jaren totdat men overlijd. Hiervoor dient men extra toestemming te geven;

- Indien men aan schietoefeningen deelneemt voor iedere oefening de periode dat de wetgever dat voorschrijft. Dit is nu 5 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van introducés en geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van introducés en / of geïnteresseerde worden door Schutterij Het Nachtwachtgilde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schutterij Het Nachtwachtgilde de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -  Voornaam;

 • -  Tussenvoegsel;

 • -  Achternaam;

 • -  Telefoonnummer;

 • -  E-mailadres;

 • -  Indien men als introducé schiet ID bewijs nummer met geldigheidsduur en plaats van afgifte.

 • Uw persoonsgegevens worden door Schutterij Het Nachtwachtgilde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een introducé of geïnteresseerde;

- Indien men als introducé geschoten heeft de wettelijke termijn zoals de Wet Wapens en Munitie voorschrijft. Op het ogenblik 5 jaar na het schieten.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door Schutterij Het Nachtwachtgilde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -  Uitvoering geven aan het vrijwilligerswerk;

 • -  Verzekering van vrijwilligers door de gemeente.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Schutterij Het Nachtwachtgilde de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -  Voornaam;

 • -  Tussenvoegsel;

 • -  Achternaam;

 • -  Adres;

 • -  Woonplaats;

 • -  Telefoonnummer;

 • -  E-mailadres;

 • -  Geboortedatum;

 • -  Bankgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door Schutterij Het Nachtwachtgilde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een vrijwilligerswerk heeft tot maximaal 3 maanden daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- De centrale registratie van de ledengegevens in de OLS ledenadministratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het Nachtwachtgilde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Schutterij Het Nachtwachtgilde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudo imiteren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • -  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • -  Onze Leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens.

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten.

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contact gegevens

Secretaris Jordy Smitsmans
p/a Pastoor Brouwersstraat 4
6325 CE Berg & Terblijt
06-44057489
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zelf in het levend schilderij?

Wist u dat het mogelijk is om zelf deel te nemen in het levend schilderij? U krijgt dan prachtige kleren in de typische klederdracht en u neemt dan plaats op de bühne tussen de leden van de levende Nachtwacht. Een betere entree op uw congress of feest kunt u zich niet wensen. Neem voor meer informatie contact op met het Nachtwachtgilde.

Agenda Komende Periode

21/11 Jaarlijkse Heilige Mis

Eerste maandag van de maand:
Bestuursvergadering, aanvang 20:00 uur